ZAWIADOMIENIE O 79. SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 21 MARCA 2024R.

Sobótka,13.03.2024 r.

        RSS.0002.79.2024

 

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.)

 

z w o ł u j ę

 

79. sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 21 marca 2024 r. o godz. 10:00
w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej, przy ul. F.Chopina 25 w Sobótce.

 

Porządek obrad:

 1. Wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe w 2023 roku.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 28 lutego 2024 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 19 lutego
  do 8 marca 2024 r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2024-2036.
 6. Uchwała w sprawie zmiany  budżetu gminy Sobótka na 2024 r.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LXX/564/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kryształowice.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla MiG Sobótka na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030 roku”.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Nasławicach na realizację zadania pn.: Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Bolesnej w Świątnikach – wzmocnienie fundamentów i ścian, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LXXI/577/23 Rady Miejskiej w Sobótce
  z dnia 26 października 2023 r. w sprawie opłaty targowej.
 12. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaka ratownika OSP za udział
  w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz innych działaniach.
 13. Wolne wnioski i informacje.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Rada Miejska”- „Projekty uchwał”.

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 31 62 043, adres e-mail: urzad@sobotka.pl

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: iod@sobotka.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 ust. 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym. 

4. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku oraz głosu) następuje poprzez rejestrowanie i  transmisję oraz udostępnianie obrazu i dźwięku z sesji Rady Miejskiej w Sobótce poprzez  stronę BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w serwisie internetowym Polskiej Telewizji Internetowej (adres strony:  https://sobotka.tv-polska.eu).

5. W związku z faktem, iż nagranie stanowi informację publiczną odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie osoby mające dostęp do Internetu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

9. Osoba fizyczna, która uczestnicząc w obradach nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do anonimizacji swoich danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tego prawa