ZAWIADOMIENIE O 73. SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2023R.

Sobótka,21.11.2023 r.

        RSS.0002.73.2023

 

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.)

 

z w o ł u j ę

 

73. sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 10:00
w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej, przy ul. F.Chopina 25 w Sobótce.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 26 października 2023 r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 14 listopada 2023 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 16 października do
  10 listopada 2023 r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023 r.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Ręków w gminie Sobótka na lata 2023-2030.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG Sobótka umowy
  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2024.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sobótka na rok 2024
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 11. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2024-2028.
 12. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r.
  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 13. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 14. Wolne wnioski i informacje.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Rada Miejska”- „Projekty uchwał”.

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 31 62 043, adres e-mail: urzad@sobotka.pl

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: iod@sobotka.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 ust. 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym. 

4. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku oraz głosu) następuje poprzez rejestrowanie i  transmisję oraz udostępnianie obrazu i dźwięku z sesji Rady Miejskiej w Sobótce poprzez  stronę BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w serwisie internetowym Polskiej Telewizji Internetowej (adres strony:  https://sobotka.tv-polska.eu).

5. W związku z faktem, iż nagranie stanowi informację publiczną odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie osoby mające dostęp do Internetu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

9. Osoba fizyczna, która uczestnicząc w obradach nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do anonimizacji swoich danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tego prawa