ZAWIADOMIENIE O 64. SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30 MARCA 2023R.

Sobótka, 22.03.2023 r.

        RSS.0002.64.2023

 

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)

 

z w o ł u j ę

64. sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 marca 2023 r. o godz. 10:00
w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej przy ul. F.Chopina 25 w Sobótce
(z dopuszczeniem możliwości udziału Radnych i Sołtysów w sesji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – zdalny tryb obradowania).                                                                                                                                     

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 27 lutego 2023 r.
  3. Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 15 marca 2023 r.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 13 lutego do 17 marca 2023 r.
  5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035.
  6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023 r.
  7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olbrachtowice.
  8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP w roku 2023”.
  9. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Przemiłowa w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka na wieś.
  10. Wolne wnioski i informacje.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Rada Miejska”- „Projekty uchwał”.

 

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 31 62 043, adres e-mail: urzad@sobotka.pl

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: iod@sobotka.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 ust. 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym. 

4. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku oraz głosu) następuje poprzez rejestrowanie i  transmisję oraz udostępnianie obrazu i dźwięku z sesji Rady Miejskiej w Sobótce poprzez  stronę BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w serwisie internetowym Polskiej Telewizji Internetowej (adres strony:  https://sobotka.tv-polska.eu).

5. W związku z faktem, iż nagranie stanowi informację publiczną odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie osoby mające dostęp do Internetu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

9. Osoba fizyczna, która uczestnicząc w obradach nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do anonimizacji swoich danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tego prawa