Zarządzenie Nr 39/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 23.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka, przeznaczonej do dzierżawy do lat trzech.

ZARZĄDZENIE  Nr 39/2024

                           Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka, przeznaczonej do dzierżawy do lat trzech

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004 r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Sobótka, nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz załącznikiem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                            

           Załącznik do Zarządzenia 39/2024

                                                                                           Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

                                                                                                            z dnia 23 lutego 2024 r.

 

WYKAZ

 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy,

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Sobótka, przeznaczonej do dzierżawy do lat 3:

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część dz. nr 1424/1, obręb Sobótka, o pow. 0,0148 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe - B; KW WR1K/00166634/4; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany pod reklamę. Powierzchnia dzierżawy 2,00 m2. Stawka czynszu dzierżawnego – 238,00 zł/m²/rok (netto) + 23% podatku VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, telefon (071) 3351234 Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.