ZARZĄDZENIE Nr 248/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania do oddania w użyczenie nieruchomości należącej do Gminy Sobótka

ZARZĄDZENIE  Nr 248/2023

                           Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 20.12.2023 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania do oddania w użyczenie nieruchomości należącej do Gminy Sobótka, Ślężańskiemu Stowarzyszeniu Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomość należącą do zasobu Gminy Sobótka wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

§ 2

Niniejsze Zarządzenie wraz z załącznikiem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                        

          Załącznik do Zarządzenia Nr 248/2023

                                                                                           Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

                                                                                                            z dnia 20. 12.2023 r.

 

WYKAZ

 nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Sobótka, przeznaczonej do oddania nieodpłatnie w użyczenie Ślężańskiemu Stowarzyszeniu Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego:

NUMER DZIAŁKI

243 AM-1

OBRĘB

Rogów Sobócki

NR KW

WR1K/00132090/1

KLASOUŻYTEK

Tr  – tereny różne

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI

0,4600 ha

 

POWIERZCHNIA UŻYCZENIA

0,4600 ha

 

MPZP

R - rola

RODZAJ UMOWY
 

Nieodpłatna umowa użyczenia na okres do 31.12.2026 r.
 

CEL PRZEZNACZENIA

na działalność statutową Ślężańskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, telefon (071) 3351234.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,
ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.