Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 11.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech.

ZARZĄDZENIE   Nr 13/2024

             Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia  11.01.2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech,

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004 r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Sobótka, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz załącznikiem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                            

 

           Załącznik do Zarządzenia 13/2024

                                                                                           Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

                                                                                                            z dnia 11.01.2024 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:

 

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 1271, obręb Sobótka, o pow. 0,0350 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów jako: pastwiska trwałe –PsIII; tereny mieszkaniowe -B, KW WR1K/00153232/2; MPZP - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z zabudową usługową – A-MN/U4; teren ciągów pieszo-jezdnych - A-KP3; teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – A-MW6. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje na uprawy ogrodnicze. Wysokość czynszu dzierżawnego – 0,30/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 1131, obręb Sobótka, o pow. 0,0138 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów jako: tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy -Bp, KW WR1K/00240248/4; MPZP – teren usług – E-U2. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje jako działka przylegająca do działki mieszkaniowej (z ogrodami). Wysokość czynszu dzierżawnego – 2,60/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 2063, obręb Sobótka, o pow. 1,1892 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów jako: grunty orne – RIIIb, RIVa, RV; KW WR1K/00250170/9; MPZP – teren dróg publicznych, droga zbiorcza –H-KDZ4, teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności – C-MN12, teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności – C-MN11, teren dróg publicznych, droga gminna dojazdowa – C-KDD7, teren dróg wewnętrznych – C-KDW7. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje jako rola. Wysokość czynszu dzierżawnego – 800,00zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 500, obręb Górka, o pow. 0,0172 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów jako: tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp; KW WR1K/00094708/8; MPZP – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności – F-MN27. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje jako uprawy ogrodnicze. Wysokość czynszu dzierżawnego – 0,30/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 1/1, obręb Górka, o pow. 0,0500 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów jako: łąki trwałe - ŁIV; KW WR1K/00240245/3; MPZP – teren usług – F-U3, teren drogi wewnętrznej – F-KDW32, teren usług turystyki – F-UT4. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje jako uprawy ogrodnicze. Wysokość czynszu dzierżawnego – 0,30/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 2483, obręb Sobótka, o pow. 0,0080 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów jako: sad – S-RIVa; KW WR1K/00100023/8; MPZP – teren zabudowy usługowej – B-U5, nieznacznie teren drogi wewnętrznej – B-KDW4. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje jako działka przylegająca do działek usługowo-handlowych. Wysokość czynszu dzierżawnego – 3,50/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, telefon (071) 3351234 Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.