Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 10.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (dz. 308/7, o. Księginice Małe).

ZARZĄDZENIE NR 11/2024

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA 

z dnia 10.01.2024 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004 r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

 

§ 1.  Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość z zasobu Gminy Sobótka wymienioną
w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.  Wykaz, o których mowa w § 1, podlega podaniu do informacji publicznej na okres 21 dni.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 10.01.2024 r.

 

 

W Y K A Z 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Sobótka, przeznaczonej do sprzedaży

 

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca niezbudowaną działkę ewidencyjną nr 308/7 o pow. 0,0392 ha, AM-1, położona w Przemiłowie – przysiółku obrębu Księginice Małe, w okolicy ul. Wiosennej, w obrębie 0004 Księginice Małe, wieś Księginice Małe, przysiółek Przemiłów, w gminie Sobótka, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest KW nr WR1K/00095723/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV KW nr WR1K/00095723/6 wolne są od wpisów. Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MNL12 i stanowi teren zabudowy letniskowej. Oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów: grunty orne -RV. Kształt nieruchomości
w miarę regularny- zbliżony do trapezu.

Cena zbycia nieruchomości netto:  45.000,00 zł.

 

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach pracy, telefon 713351234. Wykaz podaje się do informacji publicznej na okres 21 dni.