Zarządzenie Nr 110/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 26.05.2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 110/2023

      Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 26.05.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy
do lat trzech.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004 r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy gminne nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                     

          Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2023

                                        Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 26.05.2023 r.
                                                                   

WYKAZ

 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech,

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:

 

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 433/6 AM-1, obręb Księginice Małe, o pow. 100 m² oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako droga -dr; KW WR1K/00282448/2; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działki letniskowej (z ogrodami). Wysokość czynszu dzierżawnego – 4,00 zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  działka nr 14/11 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 1182 m² oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne - RIVa; KW WR1K/00094480/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Wysokość czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 3. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  działka nr 279 AM-1, obręb Ręków, o pow. 1000 m² oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne - RIIIb; KW WR1K/00130106/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Wysokość czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  działka nr 189/2 AM-1, obręb Kunów, o pow. 499 m² oznaczenie klasy gruntów
  w ewidencji gruntów jako pastwiska trwałe – PsIII, grunty pod wodami – W-PsIII; KW WR1K/00254569/1; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Wysokość czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m2/rok.
  Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 5. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 121/1 AM-1, obręb Okulice, o pow. 150 m² oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIa, pastwiska trwałe - PsII;
  KW WR1K/00101357/5; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działek mieszkalnych (z ogrodami). Wysokość czynszu dzierżawnego – 2,60 zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 6. Nieruchomość gruntowa  zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 16/5 AM-15, obręb Sobótka, o pow. 29 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe - B; KW WR1K/00136732/2; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze.
  Stawka czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 7. Nieruchomość gruntowa  zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 16/5 AM-15, obręb Sobótka, o pow. 29 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe - B; KW WR1K/00136732/2; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze.
  Stawka czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 8. Nieruchomość gruntowa  zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 16/5 AM-15, obręb Sobótka, o pow. 20 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe - B; KW WR1K/00136732/2; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Stawka czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 9. Nieruchomość gruntowa  zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 18/4 AM-31, obręb Sobótka, o pow. 15 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe - B; KW WR1K/00108173/0; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako tereny pod garaż. Stawka czynszu dzierżawnego – 5,00 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 10. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 21/49 AM-17, obręb Strzeblów, o pow. 250 m² oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RV, pastwiska trwałe – PsIII, grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz; KW WR1K/00094657/5; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Wysokość czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 11. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 21/49 AM-17, obręb Strzeblów, o pow. 300 m² oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RV, pastwiska trwałe – PsIII, grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz; KW WR1K/00094657/5; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Wysokość czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 12. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 21/49 AM-17, obręb Strzeblów, o pow. 450 m² oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RV, pastwiska trwałe – PsIII, grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz; KW WR1K/00094657/5; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Wysokość czynszu dzierżawnego
  – 0,30 zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 13. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 5/144 AM-1, obręb Sulistrowiczki, o pow. 36 m² oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako pastwiska trwałe PsIV, łąki trwałe – ŁIV, drogi - dr; KW WR1K/00273604/8; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działki letniskowej (z ogrodami). Stawka czynszu dzierżawnego – 4,00 zł/m² /rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 14. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 602/1 AM-1, obręb Sulistrowiczki, o pow. 36 m² oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako drogi - dr; KW WR1K/00273603/1; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działki letniskowej (z ogrodami). Stawka czynszu dzierżawnego – 4,00 zł/m² /rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.