Wykaz do Zarządzenia Nr 9/2024 nieruchomości przeznaczone do sprzedaży dz. 1313 (nr archiwalny 8/4 AM-16),1314 (nr archiwalny 8/5 AM-16), 1312 (nr archiwalny 8/3 AM-16),o. Sobótka

   ZARZĄDZENIE NR  9/2024

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1.  Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości z zasobu Gminy Sobótka wymienione
w wykazach stanowiących załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.  Wykazy, o których mowa w § 1, podlegają podaniu do informacji publicznej na okres 21 dni.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 10  stycznia 2024 r.

 

W Y K A Z 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących  własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży:

  1. Niezabudowana działka ewidencyjna nr 1313 (nr dz. archiwalny: 8/4, AM-16), obręb Sobótka, o pow. 0,1359 ha, położona w mieście Sobótka, przy ul. Turystycznej, gminie Sobótka, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest KW nr WR1K/00095012/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV KW nr WR1K/00095012/9 wolne są od wpisów. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 1313: C-KP6 co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, w nieznacznej części tereny dróg publicznych. Oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów to grunty orne RIVa. Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski, niemal w całości porośnięty drzewami i krzewami. Działka z możliwością doprowadzenia mediów: woda, energia elektryczna, kanalizacja oraz gaz. Dojazd odbywa się od strony wschodniej – ulicą Turystyczną, drogą gminą o nawierzchni asfaltowej. Przez działkę przebiega magistrala wA160 dla Gminy Sobótka, sieć energetyczna i gazowa, w związku z czym w akcie notarialnym zostaną wpisane służebności.

           Cena zbycia nieruchomości netto:  160.000,00 zł.

  1. Niezabudowana działka ewidencyjna nr 1314 (nr dz. archiwalny: 8/5, AM-16), obręb Sobótka, o pow. 0,1360 ha, położona w mieście Sobótka, przy ul. Turystycznej, gminie Sobótka, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest KWnr WR1K/00095012/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV KW nr WR1K/00095012/9 wolne są od wpisów. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 1314: C-KP6 co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, w nieznacznej części tereny dróg publicznych. Oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów to grunty orne RIVa. Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski, niemal w całości porośnięty drzewami i krzewami. Działka z możliwością doprowadzenia mediów: woda, energia elektryczna, kanalizacja oraz gaz. Dojazd odbywa się od strony wschodniej – ulicą Turystyczną, drogą gminą o nawierzchni asfaltowej. Przez działkę przebiega magistrala wA160 dla Gminy Sobótka, sieć energetyczna i gazowa, w związku z czym w akcie notarialnym zostaną wpisane służebności.

           Cena zbycia nieruchomości netto:  160.000,00 zł.

  1. Niezabudowana działka ewidencyjna nr 1312 (nr dz. archiwalny: 8/3, AM-16), obręb Sobótka, o pow. 0,4401 ha, położona w mieście Sobótka, przy ul. Turystycznej, gminie Sobótka, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest KW nr  WR1K/00095012/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV KW nr WR1K/00095012/9 wolne są od wpisów. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 1312: C-MN/U-2 co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z zabudową usługową, w nieznacznej części teren dróg publicznych. Oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów to grunty orne RIVa. Działka ma nieregularny kształt wielokąta, teren płaski, niemal w całości porośnięty drzewami i krzewami. Działka z możliwością doprowadzenia mediów: woda, energia elektryczna, kanalizacja oraz gaz. Dojazd odbywa się od strony wschodniej – ulicą Turystyczną, drogą gminą o nawierzchni asfaltowej. Przez działkę przebiega magistrala wA160 dla Gminy Sobótka, sieć energetyczna i gazowa, w związku z czym w akcie notarialnym zostaną wpisane służebności.

          Cena zbycia nieruchomości netto:  400.000,00 zł.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na zbycie opisanej powyżej nieruchomości.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach pracy, telefon 713351234.

Wykaz podaje się do informacji publicznej na okres 21 dni.