Wykaz do Zarządzenia Nr 10/2024 nieruchomości przeznaczone do sprzedaży dz. 89 i 90 AM-1, o. Mirosławice

   ZARZĄDZENIE NR  10/2024

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1.  Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości z zasobu Gminy Sobótka wymienione
w wykazach stanowiących załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.  Wykazy, o których mowa w § 1, podlegają podaniu do informacji publicznej na okres 21 dni.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 10  stycznia 2024 r.

 

W Y K A Z 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących  własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży:

  1. Niezabudowana działka ewidencyjna nr 89, obręb Mirosławice, o pow. 0,1100 ha, położona miejscowości Mirosławice, gminie Sobótka, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest KW nr WR1K/00114636/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV KW nr WR1K/00114636/9 wolne są od wpisów. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 89: U-3 co oznacza teren usług z zakresu sportu, rekreacji lub wypoczynku, turystyki, handlu, gastronomii, kultury. Oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów to łąki trwałe ŁIII. Działka ma regularny kształt zbliżony do trapezu, teren płaski. Od strony zachodniej sąsiaduje z terenami lotniska. Działka z możliwością doprowadzenia mediów: woda, energia elektryczna (od południa w znacznym oddaleniu). Dojazd odbywa się od strony wschodniej – drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej. Nad działką może przechodzić linia energetyczna wysokiego i średniego napięcia ze strefą techniczną.

 

          Cena zbycia nieruchomości netto:  115.000,00 zł.

 

  1. Niezabudowana działka ewidencyjna nr 90, obręb Mirosławice, o pow. 0,1600 ha, położona miejscowości Mirosławice, gminie Sobótka, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest KW nr WR1K/00114637/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV KW nr WR1K/00114637/6 wolne są od wpisów. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 90: U-3 co oznacza teren usług z zakresu sportu, rekreacji lub wypoczynku, turystyki, handlu, gastronomii, kultury. Oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów to łąki trwałe ŁIII. Działka ma regularny kształt trójkąta, teren płaski. Od strony zachodniej sąsiaduje z terenami lotniska. Działka z możliwością doprowadzenia mediów: woda, energia elektryczna (od południa w znacznym oddaleniu). Dojazd odbywa się od strony wschodniej – drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej. Nad działką może przechodzić linia energetyczna wysokiego i średniego napięcia ze strefą techniczną.

 

           Cena zbycia nieruchomości netto:  165.000,00 zł.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na zbycie opisanej powyżej nieruchomości.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach pracy, telefon 713351234.

Wykaz podaje się do informacji publicznej na okres 21 dni.