Program "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Sobótka

20 grudnia 2022 r., Burmistrz MiG Sobótka - Mirosław Jarosz w imieniu gminy Sobótka zawarł umowę w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

20 grudnia 2022 r., Burmistrz Mirosław Jarosz w imieniu gminy Sobótka a zawarł umowę w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

W związku z powyższym, w najbliższym czasie uruchomiony zostanie nabór wniosków dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

W ramach dofinansowania objęte są następujące działania:

demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, jako warunek konieczny, oraz:
a) zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego,
kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo w ramach dofinansowania mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym,
instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej
lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
f) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Ważna informacja:

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest likwidacja wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego. W przypadku, kiedy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym jest jedna kotłownia z nieefektywnym źródłem ciepła, służąca ogrzewaniu kilku lokali, wymagana jest likwidacja tego źródła ciepła.

 

Intensywność dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania

  • do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny,
  • udzielany jest, gdy dochód roczny nie przekracza kwoty 120 000 zł.

Podwyższony poziom dofinansowania

  • do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny,
  • udzielany jest, gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi:
  • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania

  • do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny,
  • udzielany jest, gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi:
  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Kwalifikowalność kosztów

Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (zgodnie z datą wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych zostanie określony w Regulaminie naboru ogłoszonym przez Gminę w najbliższym czasie.

W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.