Prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w gminie Sobótka

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności
do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2022 poz. 504, 1504 i 2461);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy
wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy
wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:
1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo
miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego
właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten
wyborca;
2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku
wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;
3) lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego
dalej „transportem powrotnym”.

 

Transport do lokalu i transport powrotny zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka. Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, pokój 3, najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej (adres email sekretarz@sobotka.pl).

Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona),numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub miejsca pobytu w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy,(o ile posiada).
W zgłoszeniu:
1) wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie,
2) wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.
Wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w 3. dniu przed dniem głosowania. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania.

Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, pisemnie lub w formie elektronicznej.