Opieka Wytchnieniowa w gminie Sobótka

Opieka nad osobą starszą i przewlekle chorą jest ogromnym wyzwaniem dla rodziny. Ważne jest wsparcie osób chorych, ale także zapewnienie opieki wytchnieniowej członkom rodzin, często aktywnych zawodowo albo nieprzystosowanych do opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Wychodząc naprzeciw ogromnym potrzebom w tym zakresie, Mirosław Jarosz - Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zawarł umowę współpracy z Gminą Kąty Wrocławskie.

Na tej podstawie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, poddziałanie 7.10 „Rozwój usług społecznych

i zdrowotnych ZIT”. Liderem projektu „Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka” jest Gmina Kąty Wrocławskie”. Gmina Sobótka wraz z Fundacją Imago, są partnerami projektu.

W ramach projektu będą realizowane zadania:

  •  usługi środowiskowe (asystentura dla 30 uczestników, wsparcie wytchnieniowe dla 16 uczestników, opieka dla 8 uczestników i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 8 uczestników).
  •  ️Przygotowanie kadry do realizacji usług w ramach projektu dla 30 uczestników.
  •  Wsparcie kadry w świadczeniu usług w ramach projektu dla 30 uczestników.

Grupami docelowymi będą osoby:

  •  wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na niepełnosprawność, i/lub stan zdrowia, min. 54os. (K: 31), bez względu na wiek, poziom wykształcenia, rodzaj i stopień niepełnosprawności.
  •  Kandydaci lub kadry świadczące usługi społeczne (30os., K: 23).
  •  Mieszkańcy woj. dolnośląskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług środowiskowych asystencko-opiekuńczych, dla 54 (K:30) mieszkańców gm. Kąty Wrocławskie i Sobótka, wymagających wsparcia ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia, w okresie 03.2024-06.2026.

 ️Rezultatami projektu będą:

- Liczba os. objętych usługami świadczonymi w społ. lokalnej w programie-54.

- Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społ. lokalnej-30.

- Liczba os. świadczących usługi w społ. lokalnej-30.

- Liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę lub podniosły jakość oferowanych usług-1.

- Liczba godz. usług asystenckich i opiekuńczych-37 250

Całkowita wartość projektu wynosi 3.998.101,50 zł, a kwota dofinansowania 3.798.195,50 zł.