OGŁOSZENIE W SPRAWIE DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Burmistrz MiG Sobótka - Mirosław Jarosz zaprasza rodziców lub opiekunów prawnych zainteresowanych dowozem dziecka do szkoły lub przedszkola aby złożyli do 30 kwietnia 2024 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, następujące dokumenty:

Serdecznie zapraszamy rodziców lub opiekunów prawnych zainteresowanych dowozem dziecka do szkoły lub przedszkola aby złożyli do 30 kwietnia 2024 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, następujące dokumenty:

1 - Wniosek o dowóz dziecka.

2 - Kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia.

3 -  Kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

4 -  Potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej.

W przypadku braku dokumentów wymienionych w  2, 3 i 4 do wniosku proszę dołączyć oświadczenie i uzupełnić braki w momencie ich uaktualnienia.

 WNIOSEK o organizację bezpłatnego dowozu ucznia do szkoły/przedszkola można pobrać w holu urzędu lub na stronie BIP:

https://bip.sobotka.pl/.../zarzadzenie-nr-216-2022-dowoz...

W przypadku dowozu dziecka prywatnym samochodem osobowym umowy w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica lub opiekuna prawnego są zawierane na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 216/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka - Mirosława Jarosza z 30 grudnia 2022 r.

Wnioski w sprawie zwrotu kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego należy złożyć do 14 sierpnia 2024 r.