Lista osób zakwalifikowanych do III przetargu - dz. nr 146/5 AM-1, o. Stary Zamek

Sobótka, dnia 18.01.2024 r.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka:

 

146/5 AM-1, o. Stary Zamek, o pow. 0,0909 ha oraz udział 1/7 w dz. nr 146/1 AM-1, o. Stary Zamek, o pow. 0,0657 ha nr księgi wieczystej WR1K/00130129/0

 

dnia 23 stycznia 2024r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,

Rynek 1, sala nr 11

 

Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.) komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 176/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. w składzie:

 

  1. Zuzanna Lejza  – przewodniczący komisji
  2. Justyna Zawadzka-Jurochnik – członek komisji
  3. Katarzyna Sobólska – członek komisji

 

stwierdziła brak wniesienia wadium w terminie wskazanym w Zarządzeniu Nr 245/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

 

 

Podpisy komisji przetargowej:

  1. Zuzanna Lejza – przewodniczący komisji
  2. Justyna Zawadzka-Jurochnik – członek komisji
  3. Katarzyna Sobólska – członek komisji