KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2023 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. 2023 r., poz. 333) informujemy, że w dniach 08.05.2023 r. – 09.05.2023 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej otrzymają stosowne wezwania z Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce z wyznaczonym miejscem, terminem i godziną przeprowadzenia kwalifikacji.

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej OBOWIĄZKOWO należy ze sobą zabrać:

  • DOWÓD OSOBISTY lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokumentację medyczną, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność;
  •  Dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

Wyżej wymienione dokumenty są WARUNKIEM przystąpienia do kwalifikacji wojskowej!

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku wzywa się:

1.Mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2.Mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3.osoby, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Dodatkowych informacji dotyczących kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, pok. nr 5, tel. 71 335 12 26, e-mail: jbuda@sobotka.pl