INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU OPŁATY SKŁADEK DO GMINNNEJ SPÓŁKI WODNEJ

Zadaniem Gminnej spółki wodnej jest wykonywanie w imieniu właścicieli gruntów, zadań które wprost wynikają z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) tj. utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń wodnych w tym melioracji wodnej ( np. rowów).
W skrócie: spółki odciążają właścicieli gruntów od obowiązku utrzymywania melioracji wodnych
w należytym stanie, przyjmując w zamian składkę członkowską.

 

Zgonie z art. 452 Prawa wodnego członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek członkowskich i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, adekwatnych do celów tej spółki. Natomiast, jeżeli osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe) odnoszą korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona, są obowiązane do ponoszenia świadczeń na rzecz tej spółki (art. 454 ust. 1 Prawa wodnego). Wysokość składek  oraz innych świadczeń dla celów Spółki Wodnej określa statut Spółki ( art. 448 ust. 1 Prawa wodnego).

W związku z przytoczonym powyżej obowiązkiem – członków spółki wodnej, rolników i właścicieli nieruchomości przy których znajdują się rowy w imieniu Gminnej Spółki Wodnej prosimy do wpłacania środków na jej numer rachunku bankowego:

32 9574 1015 2003 0210 2533 0001