III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 73/4 AM-1, o. Olbrachtowice

Załącznik Nr 3  do Zarządzenia Nr 6/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 09 stycznia 2024 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka, który odbędzie się

 

dnia 21 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,

Rynek 1, sala nr 11

 

 

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca niezbudowaną działkę ewidencyjną nr 73/4 AM-1, w obrębie 0010 Olbrachtowice, o pow. 0,1654 ha,  położona w miejscowości Olbrachtowice, w gminie Sobótka, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest KW nr WR1K/00128210/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV KW nr WR1K/00128210/8 wolne są od wpisów. Według obowiązującego mpzp przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem RM/MN3, co stanowi tereny zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej niskiej intensywności, w minimalnej części KDW6-tereny dróg wewnętrznych. Oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów: grunty orne – RII. Kształt wielokąta. Możliwość doprowadzenia mediów (wody, energii elektrycznej). Dojazd od strony wschodniej drogą gruntową. Obecnie działka jest objęta umową dzierżawy.

 

 

Cena wywoławcza netto: 122.000,00 zł                                                                         Wadium: 12.200,00 zł

 

I przetarg odbył się dnia 20 czerwca 2023r. o godz. 12.00 i zakończył się wynikiem negatywnym

I przetarg odbył się dnia 07 września 2023 r. o godz. 12:00 i zakończył się wynikiem negatywnym

 

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004, z dopiskiem: „wadium na działkę nr 73/4 AM-1, obręb Olbrachtowice, imię nazwisko osoby przystępującej do przetargu” do dnia 14.02.2024 r.
 2. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
 3. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, stronie internetowej Gminy Sobótka oraz na stronie www.bip.sobotka.pl, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości.
 5. Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu.
 6. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.
 8. Osoby przystępujące do przetargu winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości.
 9. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka.
 10. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Nabywca zostanie poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie przez oferenta bez usprawiedliwienia, który przetarg wygrał, spowoduje utratę wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu.
 13. Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
 14. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. W razie potrzeby oznaczenia ich aktualizacja odbywa się ze staraniem i na koszt nabywcy.
 15. Gmina Sobótka nie odpowiada za wady zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zakładzie Katastralnym przebieg podziemnych mediów.
 16. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. 
 17. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 18. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG Sobótka pok. nr 6, I piętro, tel. 71 3351234, strona internetowa: www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia. Ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG Sobótka oraz opublikowane na stronie Gminy Sobótka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu doba.pl na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.