III przetarg nieograniczony na sprzedaż dz. nr 146/7 AM-1, o. Stary Zamek z udziałem w drodze dojazdowej.

Załącznik Nr  2  do Zarządzenia Nr  246/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 20 grudnia 2023 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka, który odbędzie się

 

dnia 24 stycznia 2024r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,

Rynek 1, sala nr 11

 

Niezabudowana działka ewidencyjna nr 146/7 AM-1, obręb Stary Zamek, o pow. 0,0910 ha, oraz udział w wysokości 1/7 w niezabudowanej działce ewidencyjnej nr 146/1 AM-1, obręb Stary Zamek, o pow. 0,0657 ha, stanowiącej działkę dojazdową, położone we wsi Stary Zamek, w okolicy ul. Lisiej i ul. Wilczej, gminie Sobótka, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest KW nr WR1K/00130129/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV KW nr WR1K/00130129/0 wolne są od wpisów.

Przedmiotowe działki leżą w środkowej części wsi. Przeznaczenie w mpzp działki  nr 146/7 to MN/U2 - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z zabudową usługową. Działka dojazdowa nr 146/1 oznaczona jest symbolem MN/U2 - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z zabudową usługową. Oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów obu działek: pastwiska trwałe – PsIII. Działka nr 146/7 ma kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski. Działka w części porośnięta jest roślinnością trawiastą i krzewami oraz samosiewami. Od północy w sąsiedztwie znajduje się działka zabudowana starymi budynkami gospodarczymi. Działka z możliwością doprowadzenia mediów: woda, energia elektryczna. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do drogi gminnej utwardzonej stanowiącej działkę nr ew. 137 (ul. Lisia) odbywa się poprzez działkę dojazdową nr ew. 146/1, przeznaczoną do zbycia w udziale 1/7 wraz z przedmiotową działką gruntu.

 

 

Cena wywoławcza netto: 91.000,00 zł                                                                  Wadium: 9.100,00 zł

 

 

I przetarg odbył się w dniu 11.05.2023r. o godz. 11.00 i zakończył się wynikiem negatywnym

II przetarg odbył się w dniu 26.07.2023 r. o godz. 11:00 i zakończył się wynikiem negatywnym

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004, z dopiskiem: „wadium na działkę nr 146/7 AM-1, obręb Stary Zamek, imię nazwisko osoby przystępującej do przetargu” do dnia 17.01.2024 r.
 2. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
 3. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz na stronie www.bip.sobotka.pl, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości.
 5. Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu.
 6. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.
 8. Osoby przystępujące do przetargu winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości.
 9. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka
 10. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu może zostać doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Nabywca zostanie poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie przez oferenta bez usprawiedliwienia, który przetarg wygrał, spowoduje utratę wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu.
 13. Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
 14. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. W razie potrzeby oznaczenia ich aktualizacja odbywa się ze staraniem i na koszt nabywcy.
 15. Gmina Sobótka nie odpowiada za wady zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zakładzie Katastralnym przebieg podziemnych mediów.
 16. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. 
 17. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 18. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG Sobótka pok. nr 6, I piętro, tel. 71 3351234, strona internetowa: www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia. Ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG Sobótka oraz opublikowane na stronie Gminy Sobótka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu doba.pl na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.