III przetarg nieograniczony na sprzedaż dz. nr 146/5 AM-1, o. Stary Zamek z udziałem w działce dojazdowej.

Załącznik Nr  3 do Zarządzenia Nr  245/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 20 grudnia 2023 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka, który odbędzie się

 

dnia 23 stycznia 2024 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,

Rynek 1, sala nr 11

 

Niezabudowana działka ewidencyjna nr 146/5 AM-1, obręb Stary Zamek,  o pow. 0,0909 ha, oraz udział w wysokości 1/7 w niezabudowanej działce ewidencyjnej nr 146/1 AM-1, obręb Stary Zamek, o pow. 0,0657 ha, stanowiącej działkę dojazdową, położone we wsi Stary Zamek, w okolicy ul. Lisiej i ul. Wilczej, gminie Sobótka, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest KW nr WR1K/00130129/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV KW nr WR1K/00130129/0 wolne są od wpisów.

Przedmiotowe działki leżą w środkowej części wsi. Przeznaczenie w mpzp działki nr 146/5 to MN/U2 - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z zabudową usługową oraz w minimalnej części WS4 - teren wód powierzchniowych. Działka dojazdowa nr 146/1 oznaczona jest symbolem MN/U2 - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z zabudową usługową. Oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów obu działek: pastwiska trwałe – PsIII. Działka nr 146/5 ma regularny kształt zbliżony do kwadratu, teren płaski. Działka w całości porośnięta jest roślinnością trawiastą i krzewami oraz samosiewami. Od północy za działką dojazdową znajduje się działka zabudowana starymi budynkami gospodarczymi. Działka z możliwością doprowadzenia mediów: woda, energia elektryczna. Przez działkę przechodzi sieć wodociągowa. W akcie notarialnym zostanie ustanowiona służebność. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do drogi gminnej utwardzonej stanowiącej działkę nr ew. 137 (ul. Lisia) odbywa się poprzez działkę dojazdową nr ew. 146/1, przeznaczoną do zbycia w udziale 1/7 wraz z przedmiotową działką gruntu.

 

 

Cena wywoławcza netto: 91.000,00 zł                                                                  Wadium: 9.100,00 zł

 

 

I przetarg odbył się w dniu 10.05.2023r. o godz. 12.00 i zakończył się wynikiem negatywnym

II przetarg odbył się w dniu 25.07.2023 r. o godz. 12:00 i zakończył się wynikiem negatywnym

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004, z dopiskiem: „wadium na działkę nr 146/5 AM-1, obręb Stary Zamek, imię nazwisko osoby przystępującej do przetargu” do dnia 17.01.2024 r.
 2. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
 3. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz na stronie www.bip.sobotka.pl, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości.
 5. Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.
 8. Osoby przystępujące do przetargu winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości.
 9. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka
 10. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu może zostać doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Nabywca zostanie poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie przez oferenta bez usprawiedliwienia, który przetarg wygrał, spowoduje utratę wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu.
 13. Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
 14. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. W razie potrzeby oznaczenia ich aktualizacja odbywa się ze staraniem i na koszt nabywcy.
 15. Gmina Sobótka nie odpowiada za wady zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zakładzie Katastralnym przebieg podziemnych mediów.
 16. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. 
 17. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 18. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG Sobótka pok. nr 6, I piętro, tel. 71 3351234, strona internetowa: www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia. Ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG Sobótka oraz opublikowane na stronie Gminy Sobótka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu doba.pl na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.