I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 237/4 AM-1, o. Garncarsko

ZARZĄDZENIE NR 5/2024

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia 09 stycznia 2024 r. 

 

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 38 i 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sobótka

 

Burmipstrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

 

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży, nieruchomość z zasobu Gminy Sobótka, wymienioną w ogłoszeniu, które stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do informacji publicznej na okres 30 dni.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 09 stycznia 2024 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka, który odbędzie się

 

dnia 14 lutego 2024 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,

Rynek 1, sala nr 11

 

Niezabudowana działka ewidencyjna nr 237/4 AM-1, o pow. 0,1630 ha, obręb Garncarsko, położona w miejscowości Garncarsko, przy ul. Nowowiejskiej, w gminie Sobótka, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest KW nr WR1K/00079182/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV KW nr WR1K/00079182/3 wolne są od wpisów.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego RM/MN 5 - teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej niskiej intensywności. Oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów to pastwiska trwałe PsIII, PsV. Działka ma kształt wielokąta, teren niemal płaski. Działka z dostępem do drogi publicznej oraz z możliwością doprowadzenia mediów: woda, energia elektryczna, kanalizacja.

 

 

 

Cena wywoławcza netto: 100.000,00 zł                                                                          Wadium: 10.000,00 zł

 

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004, z dopiskiem: „wadium na działkę nr 237/4, obręb Garncarsko, imię nazwisko osoby przystępującej do przetargu” do dnia 08.02.2024 r.
 2. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
 3. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, stronie internetowej gminy Sobótka oraz na stronie www.bip.sobotka.pl, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości.
 5. Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu.
 6. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.
 8. Osoby przystępujące do przetargu winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości.
 9. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka.
 10. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości  23%, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Nabywca zostanie poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie przez oferenta bez usprawiedliwienia, który przetarg wygrał, spowoduje utratę wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu.
 13. Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
 14. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. W razie potrzeby oznaczenia ich aktualizacja odbywa się ze staraniem i na koszt nabywcy.
 15. Gmina Sobótka nie odpowiada za wady zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zakładzie Katastralnym przebieg podziemnych mediów.
 16. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. 
 17. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 18. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG Sobótka pok. nr 6, I piętro, tel. 71 3351234, strona internetowa: www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia. Ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG Sobótka oraz opublikowane na stronie Gminy Sobótka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu doba.pl na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.