DOTACJE NA OCHRONĘ ZABYTKÓW

 

 

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza nabór wniosków

 

o udzielenie dotacji w 2022 roku

 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na stałe w granicach administracyjnych powiatu wrocławskiego

 

 

 

informacja "dotacje na ochronę zabytków"

 

 

Kwota przeznaczona na dotacje w 2022 roku: 300 000 zł.

 

Termin naboru wniosków - od dnia 20 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r.

 

 

 

Termin realizacji zadania i poniesienia wydatków - dotowane mogą być wyłącznie prace, które będą zrealizowane w 2022 r., po terminie zawarcia umowy z Powiatem Wrocławskim, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

 

 

O dotację może się ubiegać każdy podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych, będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 

 

 

Wysokość dofinansowania:

 

Dotacja może być udzielona w wysokości do 20% nakładów koniecznych wynikających z kosztorysu na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Wnioskowana kwota dotacji nie może być niższa niż 10 000 zł i wyższa niż 50 000 zł.

 

 

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może obejmować wyłącznie nakłady konieczne na:

 

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

 

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

 

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

 

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

 

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

 

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

 

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

 

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

 

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

 

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

 

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

 

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

 

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

 

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

 

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

 

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

 

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, pok. 403, IV piętro, tel. (71) 722 18 22, e-mail: eks@powiatwroclawski.pl

 

DOTACJE NA OCHRONĘ ZABYTKÓW - Powiat Wrocławski (powiatwroclawski.pl)