Dodatek Osłonowy na 2024 rok

W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła z dnia 7 grudnia 2023r. informujemy, że od 1 stycznia 2024r. sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce.

 

Dodatek osłonowy to reaktywacja znanego wszystkim dodatku osłonowego z 2022 r., który będzie wypłacany jako jednorazowe świadczenie za I połowę 2024 r.  Świadczenie ma rekompensować koszty wysokiej inflacji.

 

W dniu 18.01.2024 w Dzienniku Ustaw ukazał się wzór wniosku Ministra Klimatu i Środowiska ( Dz. U. z 2024 poz. 59 ). Wzór wniosku znajduje się w załączniku.

 

Wnioski można składać:

• osobiście w wersji papierowej w siedzibie OPS Sobótka ul. Strzelców 2/1, 

w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku - pokój nr 4.

• za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając na adres siedziby OPS w Sobótce,

•  za pośrednictwem ( ePUAP/ profil zaufany)- w tym wypadku proszę pamiętać aby wniosek był poprawnie podpisany.

 

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

 

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

 

WAŻNE, DODATKOWE INFORMACJE:

• Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Do wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia br. do 30 kwietnia br. stosuje się dochód za rok 2022 w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami, złożyć podpisy na wniosku i załącznikach, a także podać numer telefonu kontaktowego oraz numer rachunku bankowego do realizacji wypłaty.

• Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod nr tel.: 713647224

Wzór wniosku do wypełnienia - Dodatek Osłonowy