42. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce

26 stycznia 2022 roku w UMiG w Sobótce odbyła się 42. Sesja Rady Miejskiej. W związku z sytuacją epidemiologiczną posiedzenie odbywało się z dopuszczeniem zdalnego trybu obradowania wg. porządku:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2021 r.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 20 grudnia 2021r. do 14 stycznia 2022 r.

4. Sprawozdania Przewodniczących z prac ich komisji w 2021 r.

5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035.

6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok.

7. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

8. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sobótka na lata 2022-2032” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sobótka na lata 2022-2032”, w tym trybu jej konsultacji.

9. Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym oraz regulaminu prowadzenia handlu

10. Uchwała w sprawie powierzenia Burmistrzowi MiG Sobótka uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeniesienia przystanku autobusowego w miejscowości Księginice Małe.

12. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi

13. Wolne wnioski i informacje.