41. Sesja Rady Miejskiej

30 grudnia 2021 roku w Regionalnym Centrum Kultury w Sobótce odbyła się 41. Sesja Rady Miejskiej a zarazem ostatnia sesja 2021 roku.  W porządku obrad sesji znalazła się uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2022 rok. Przed uchwaleniem nowego budżetu skarbnik Magdalena Sączawa przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dotyczącą projektu uchwały. Budżet na nowy rok został przyjęty przez Radę Miejską.

zdjęcie BMiG Sobótka

 

Pełen porządek obrad Rady Miejskiej przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 25 listopada 2021 r.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 16 grudnia 2021 r.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 15 listopada do 17 grudnia 2021 r.

5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035

6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok.

7. Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku.

8. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035.

9. Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2022 rok.

10. Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku.

11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2022 roku.

12. Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego przy ul. Cmentarnej.

13. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Maista i Gminy Sobótka na rok 2022.

14. Wolne wnioski i informacje.