ZAWIADOMIENIE O 3. SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 27 CZERWCA 2024R.

Sobótka,19.06.2024 r.

        RSS.0002.3.2024

 

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późn. zm.)

 

z w o ł u j ę

 

3. sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 9:00
w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej przy ul. F.Chopina 25 w Sobótce.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 3 czerwca2024 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 20 maja
  do 14 czerwca 2024 r.
 4. Raport o stanie Gminy Sobótka za 2023 rok.
 5. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza MiG Sobótka.
 6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. 
 8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2024-2036.
 9. Uchwała w sprawie zmiany  budżetu gminy Sobótka na 2024 r.
 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowice (ul. Św. Floriana).
 11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowice (ul. Sielska).
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Sobótka.
 13. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025.
 14. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza MiG Sobótka.
 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
 16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady.
 17. Uchwała zmieniająca uchwałę nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobótka.
 18. Uchwała w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” w Sobótce z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Sobótka.
 19. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce.
 20. Uchwała w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sobótce.
 21. Uchwała w sprawie powołania oraz odwołania członków stałych komisji i zmiany uchwały Nr I/4/24 w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
  w Sobótce.
 22. Wolne wnioski i informacje.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Rada Miejska”- „Projekty uchwał”.

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 31 62 043, adres e-mail: urzad@sobotka.pl

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: iod@sobotka.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 ust. 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym. 

4. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku oraz głosu) następuje poprzez rejestrowanie i  transmisję oraz udostępnianie obrazu i dźwięku z sesji Rady Miejskiej w Sobótce poprzez  stronę BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w serwisie internetowym Polskiej Telewizji Internetowej (adres strony:  https://sobotka.tv-polska.eu).

5. W związku z faktem, iż nagranie stanowi informację publiczną odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie osoby mające dostęp do Internetu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

9. Osoba fizyczna, która uczestnicząc w obradach nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do anonimizacji swoich danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tego prawa