Zarządzenie Nr 86/2023 - sprzedaż lokalu użytkowego - ul. T. Kościuszki nr 7 lok. II, o. Księginice Małe.

ZARZĄDZENIE NR  86/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1.  Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość z zasobu Gminy Sobótka wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.  Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do informacji publicznej na okres 21 dni.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 86/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
z dnia 17  kwietnia 2023 r.

W Y K A Z 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 344), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących  własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży:

  1. Nr ewidencyjny nieruchomości: działka nr 90/3 AM-1, pow. 0,2086 ha, obręb Księginice Małe.
  1. Oznaczenie w księdze wieczystej - KW Nr WR1K/00094555/0.
  1. Opis nieruchomości: lokal użytkowy nr II położony na pierwszym piętrze tj. drugiej kondygnacji budynku mieszkaniowo-usługowym, przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 w Księginicach Małych, o pow. 75,57 m2 oraz pomieszczenie przynależne o pow. 18,64 m2. Łączna powierzchnia lokalu użytkowego wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego wynosi: 94,21 m2. Budynek mieszkalno-usługowy w zabudowie półzwartej, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. W budynku znajdują się 4 lokale: 2 mieszkalne i 2 użytkowe.
  1. Przeznaczenie w MPZP: MN4 – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.
  1. Przeznaczone do sprzedaży:

- lokal użytkowy nr II w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 w Księginicach Małych o pow. 75,57 m2 oraz pomieszczenie przynależne o pow. 18,64 m2. Łączna powierzchnia lokalu użytkowego wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego wynosi: 94,21 m2.

-   udział w częściach nieruchomości wspólnej: 2621/10000.

  1. Wartość nieruchomości: 59.000,00 zł.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na zbycie opisanej powyżej nieruchomości.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach pracy, telefon 713351234.

Wykaz podaje się do informacji publicznej na okres 21 dni.