Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w urzędzie miasta i gminy sobótka – kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka – Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa
( wolne stanowisko od dnia 01.12.2021 r.)

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł
powyżej 6,00%.

WARUNKI PRACY NA DANYM STANOWISKU PRACY:

 1. 1umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 2. podpisanie umowy o pracę zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy;
 3. przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2021 r.;
 4. miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka;
 5. stanowisko pracy związane z obsługą komputera, urządzeń biurowych, bezpośrednim kontaktem z petentami, współpracą z pracownikami urzędu, dyrektorami jednostek organizacyjnych Gminy Sobótka, z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza budynkiem oraz korespondencją tradycyjną i elektroniczną. Stanowisko wyposażone w odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie ma zapewnionego dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Brak pomieszczenia sanitarnego dostosowanego do osób niepełnosprawnych;
 6. specyfika pracy: praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie, występują sytuacje wykonywania pracy w terenie;
 7. wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz regulaminem wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka.

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
  1. Niezbędne kwalifikacje kandydata:
   1. wykształcenie wyższe z zakresu geodezji lub gospodarki nieruchomościami lub gospodarki przestrzennej lub planowania przestrzennego lub budownictwa,
   2. posiada co najmniej 6 letni staż pracy, w tym minimum 4 letni na stanowisku kierowniczym lub wykonywał przez co najmniej 6 lat działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;
   3. spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282):
    1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
     o pracownikach samorządowych;
    2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
    3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
    4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    5. nieposzlakowana opinia.
  2. Kwalifikacje dodatkowe:
   1. znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o księgach wieczystych i hipotece, przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną, przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego ( w szczególności część ogólna, przepisy dotyczące własności i spadków), prawa geodezyjnego i kartograficznego, prawa wodnego, prawa łowieckiego, prawa ochrony środowiska;
   2. znajomość ewidencji gruntów i budynków, ksiąg wieczystych, planu zagospodarowania przestrzennego
   3. umiejętność analizowania operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości;
   4. komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, własna inicjatywa, sumienność, dokładność, umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów, samokontrola, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 2. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
  1. Realizowanie oraz nadzorowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji, planowania przestrzennego i ochrony środowiska.
  2. Przygotowanie sprawozdań dotyczących mienia komunalnego, realizacji budżetu, sprawozdań GUS oraz innych z zakresu działalności Referatu.
  3. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Wspólnot Mieszkaniowych.
  4. Nadzór nad gospodarką lokalową w zakresie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność oraz współwłasność gminy.
  5. Przygotowywanie zestawienia czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
  6. Przygotowywanie dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność gminy Sobótka. Prowadzanie przetargów bądź rokowań na zbycie lokali mieszkalnych i użytkowych.
  7. Podpisywanie umów notarialnych na zbycie i nabycie nieruchomości oraz ustanawiania służebności.
  8. Prowadzenie ewidencji mienia gminnego oraz składanie miesięcznych informacji o stanie mienia dla Referatu Finansowego.
  9. Przygotowywanie informacji o sprzedanych nieruchomościach dla Referatu Podatków i Opłat.
  10. Przygotowywanie wniosków o komunalizację mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa.
  11. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w sprawach objętych zakresem stanowiska.
  12. Udział w Gminnej Komisji Urbanistycznej.
  13. Członkostwo w zespole wroSIP oraz nadzór nad obsługą programu wroSIP oraz witryną webEwid
  14. Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” w Sobótce w zakresie gospodarki lokalowej.
  15. Przygotowywanie projektu budżetu i programu gospodarczego z zakresu dotyczącego Referatu.
  16. Opracowywanie regulaminów z zakresu działalności Referatu.
  17. Przygotowywanie ankiet, rejestrów i oświadczeń dotyczącej kontroli zarządczej dla referatu.
  18. Przygotowywanie akt do archiwum.
 3. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:
  1. (CV) życiorys;
  2. list motywacyjny;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik nr 1do niniejszego naboru;
  4. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku w przypadku trwającego zatrudnienia);
  5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom) oraz dodatkowe kwalifikacje ( tj. zaświadczenia, certyfikaty itp.);
  6. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  9. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku;
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
  11. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
  12. kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. UWAGA: Wymagane dokumenty konkursowe: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych t. j. (Dz. U. z 2019r., poz. 1282.)”. Wzór oświadczeń wymienionych w pkt. 6 ,7, 8, 9, 10, 11 określa załącznik nr 2 do w/w naboru. Oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 4. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2021 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: „Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka”. W przypadkach przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie, uważa się ofertę dostarczoną do Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu.
 5. Informacje dodatkowe:
  1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Kandydaci spełniający wymogi formalne i dopuszczeni do dalszego etapu naboru o terminie testu, rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
  3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sobotka.pl. oraz na tablicy informacyjnej umieszczonej w holu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka.
  4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w stanowisku, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.
  5. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  6. W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie przedłożyć do wglądu Pracodawcy oryginały dokumentów tj. dyplomy , zaświadczenia, certyfikaty oraz oryginał aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. 
  7. Ogłaszający nabór zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
  8. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej oraz zakresu prac tej Komisji przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce.

Sobótka, dnia 2021.08.24
z up. BURMISTRZA
Ewa Fiedler – Łeńska
Zastępca BURMISTRZA