Dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – „dodatek dla podmiotów wrażliwych”

Uchwalona 15 września 2022 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła rozwiązanie
w postaci dodatku dla podmiotów wrażliwych.

 

      Dodatek jest wsparciem finansowym w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego dla podmiotów wrażliwych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym. W ustawie zaproponowano wsparcie dla grupy podmiotów wrażliwych, które nie są przyłączone do sieci gazowej i sieci ciepłowniczej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy są to:

 • podmioty udzielające opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • noclegownie, ogrzewalnie,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • podmioty systemu oświaty,
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy oraz dzienni opiekunowie,
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe,
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • rodzinne domy pomocy albo mieszkania chronione,
 • centra integracji społecznej,
 • kluby integracji społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej,
 • organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne.

      Wsparcie przysługuje tym podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy albo gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej.

     Wysokość dodatku stanowić będzie 40% wzrostu kosztów związanych z zaopatrzeniem w ciepło, w stosunku do kosztów poniesionych w ciągu wybranych 2 z 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych oblicza się zgodnie ze wzorem:

D = (Zk - Skp) x 0,4

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażoną w złotych,

Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,

Do wyliczenia zakładanego kosztu (Zk) należy wziąć cenę z dokumentów sprzedaży z 2022 roku, dotyczących paliw przewidzianych do zużycia w sezonie grzewczym 2022/2023 i dokonać pomnożenia tej ceny przez średnią roczną ilość paliwa zużytego w latach poprzednich - uwzględnionych do wyliczenia Skp. Należy pamiętać, że ilość paliwa objętego dokumentami sprzedaży dla roku 2022 powinna obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp.

Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych. W przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

Do wyliczenia średniego rocznego kosztu zakupu paliwa (Skp) należy wziąć wybrane dwa z trzech lat poprzedzających złożenie wniosku. Wyliczenie powinno polegać na przemnożeniu cen oraz ilości zakupionego w tych latach paliwa, a następnie podzieleniu przez liczbę tych lat – przez dwa. Wynik, dzięki uśrednieniu z dwóch lat pokaże jaki był koszt zaopatrzenia w ciepło podmiotu wnioskującego (średniorocznie). Do wyliczenia bierze się pod uwagę dokumenty sprzedaży z danego, całego roku kalendarzowego. W przypadku podmiotów działających krócej niż dwa lata należy wziąć pod uwagę okres roku lub krótszy i tym samym do wzoru podstawić koszty uśrednione dla jednego roku.

       Organ administracji dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do CEEB, a także pod względem jego wysokości, prawidłowości dokonanych obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów oraz prawidłowej reprezentacji. Organ nie sprawdza tego jaka działalność jest prowadzona pod danym adresem.

     Organ, w terminie 7 dni od otrzymania wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, może wezwać do uzupełnienia braków, gdy wniosek zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe albo budzi inne uzasadnione wątpliwości co do zgodności ze stanem rzeczywistym. Braki, błędy lub wątpliwości należy usunąć w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

       Zarówno przyznawanie dodatków dla gospodarstw domowych jak i dodatków dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydawania decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Jednak odmowa przyznania dodatku, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku, wymagają wydania takiej decyzji.

        Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile został wskazany we wniosku o wypłatę dodatku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

      Wójt, burmistrz albo prezydent miasta posiada prawo do weryfikacji informacji dotyczących źródła ogrzewania wnioskodawcy w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Główne źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek jest przyznawany na to główne źródło ciepła, które w przypadku:

 • podmiotów wrażliwych – zostało uruchomione przed 30 czerwca 2022 r. a deklaracja została złożona przed dniem 20 września 2022 r.

 

     Wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na siedzibę podmiotu w przypadku wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych. Termin na złożenie wniosku o wypłatę dodatku zarówno dla gospodarstw domowych jak i podmiotów wrażliwych mija dnia 30 listopada 2022 r.  Wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dodatek dla podmiotów wrażliwych można złożyć na 2 sposoby:

 1. osobiście, składając go w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, sekretariat w godzinach:

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 -  15.30

Środa 7.30 - 17.00

Czwartek 7.30 - 15. 30

Piątek 7.30 - 14.00

 1. za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP. 

Do pobrania:

 1. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła rozwiązanie w postaci dodatku dla podmiotów wrażliwych (PDF),
 2. Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (PDF).

Instruktaż jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku